Od ledna se Česko zařadilo mezi západní země, které dávají svým občanům volnou ruku v tom, jak si budou spořit na stáří. Novinka v podobě dlouhodobého investičního produktu (DIP) nabízí možnost investovat s daňovým zvýhodněním od státu a příspěvky od zaměstnavatele. Je možné si založit více DIP? Lze je převádět? Co se bude dít s penězi, až půjdu do penze nebo v případě mé předčasné smrti?

Na všechny podobné otázky odpovídal Aleš Králík, jenž působí na oddělení legislativy kapitálového trhu Ministerstva financí České republiky a byl u DIP od prvopočátku.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Marek Stehlík
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda bude možné předčasně vybrat část prostředků vázaných v DIPu? Např. postupně vložím 200 tisíc, bude zhodnoceno na 250 tisíc. Bude možné před dovršením 60 let z DIPu vybrat 100 tisíc Kč? Pokud ano, bude nutné dodanit celých 100 tisíc? Děkuji.
1) Dobrý den, pokud vyberete z DIP prostředky předčasně, tedy před uplynutím 10 let od uzavření smlouvy a před kalendářním rokem, ve kterém dosáhnete věku 60 let, budete muset vrátit daňovou podporu. To spočívá v tom, že Vám vznikne příjem ve výši odečtených příspěvků z daní za posledních 10 kalendářních let. Ve Vašem případě byste měl dodanit celých 200 tis. Kč (nejenom těch 100 tis. Kč, které vyberete), pokud jste je tedy nevložil do DIP před více než 10 lety. Předčasným výběrem byť jediné koruny z DIP zaniká daňová podpora celého DIP a příspěvky za posledních 10 let je nutno dodanit postupem popsaným výše.
Aleš Králík
Jan
Mohu prevadet proszredky v DIP mezi jednotlivymi poskytovateli? Bude v takovem pripade zapocitana i doba, jak dlouhu DIP drzim v ramci min. doby 10 let?
2) Daňová podpora je zachována jen tehdy, pokud při převodu prostředků k jinému poskytovateli DIP původní DIP zanikne. Je tedy nutno převést všechen majetek z DIP (částečné převody možné nejsou a byly by považovány za vyvedení prostředků z DIP s důsledky popsanými výše). Pokud původní DIP zrušíte a převedete prostředky k jinému poskytovateli DIP, tak se Vám doba trvání původního DIP nezapočítává. Nicméně zde se jedná o otázku, která bude v budoucnu pravděpodobně předmětem přezkumu (tj. aby šlo dobu započítat). Jde ale o otázku i z technického hlediska složitou, kdy lze mít velké množství DIP a každého DIP běží lhůta separátně (na rozdíl třeba od doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, kde lze mít jen jednu aktivní smlouvu). Je tedy nutno tuto otázku promyslet i z toho hlediska, aby nemohlo dojít k obcházení regulace (například zrušením prázdného DIP si uměle navýším dobu spoření u jiného DIP). To bude tedy ještě předmětem analýz a diskusí v budoucnosti, v tuto chvíli se doba nezapočítává.
Aleš Králík
Petr
Muze mi do DIP prispet zamestnavatel v EURECH a i presto z toho nebude muset odvadet odvody , nebo musi prispivat v Korunach?
3) Ano, zaměstnavatel může přispívat i v eurech, nicméně je nezbytné pro účely správného stanovení daně z příjmů přepočíst takový příjem (pro poplatníka) i výdaj (pro zaměstnavatele) na koruny české podle § 38 zákona o daních z příjmů. Vyměřovacím základem zaměstnance pro sociální a zdravotní pojištění je úhrn příjmů, které jsou (nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice) předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. Příjem v podobě příspěvku uhrazeného zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří (včetně dlouhodobého investičního produktu) jeho zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je jeho zaměstnanec, do úhrnné výše 50 tis. Kč ročně je osvobozený od daní z příjmů podle § 6 odst. 9 písm. m) zákona o daních z příjmů, proto se z něj neodvádí ani sociální a zdravotní pojištění.
Aleš Králík
Jindrich
Dobry den, Bude u DIP potreba plnit casovy test jako je to bezne u jinych typu investic? Jak budou v DIP fungovat dividendy, jejich reinvestice v ramci DIP a jejich daneni?
4) Ano, i u majetku v rámci DIP musí být plněn časový test 3 roky, jinak vzniká povinnost zaplatit daň podle § 10 zákona o daních z příjmů, a to z majetku, který není součástí DIP (pokud nebude splněna výjimka pro prodej v hodnotě do 100 tis. Kč ročně). Původně bylo navrhováno, že v případě obchodování v rámci DIP nebude časový test relevantní, nicméně toto bylo v Poslanecké sněmovně změněno z důvodu obav o možné obcházení daňových povinností. Co se týče dividend, tak ty, plynou-li ze zdrojů na území ČR, jsou zahrnuty do samostatného základu daně a zdaněny srážkovou daní podle § 8 odst. 3 zákona o daních z příjmů a do DIP již přichází v čisté podobě. Dividendy (a jim obdobné výnosy, například úroky z dluhopisů nebo vkladů, rovněž zdaněné srážkovou daní u zdroje) musí zůstat součástí DIP a nelze je z DIP vyvést. Nicméně není nijak bráněno tomu, aby byly v rámci DIP využity k dalším investicím. Pokud půjde o dividendy ze zdrojů v zahraničí a poplatník je daňovým rezidentem ČR, pak se tyto dividendy zahrnují do dílčího základu daně podle § 8 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke zdanění obecnou sazbou daně z příjmů fyzických osob, tj. 15 %, resp. 23 %, popř. tyto příjmy může poplatník na základě svého rozhodnutí zahrnout do samostatného základu daně podle § 8 odst. 8 zákona o daních z příjmů ke zdanění sazbou pro samostatný základ daně ve výši 15 %. Pokud tyto dividendy byly zdaněny v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění i v zemi zdroje, vyloučí poplatník, který je daňovým rezidentem ČR dvojí zdanění v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávaného v ČR, a to metodou, která je uvedená v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění, má-li ČR se zemí zdroje takovou smlouvu sjednánu.
Aleš Králík
Jan Kupec
Hezký den na DIP (penzijní atd.) se vztahuje max. souhrnný daňový odečet za celkem 48 tis. Kč. Když investuji 50 tis. Kč do dividendových akcií, tak jak mohu nakládat s výnosem z dividend. Mohu je následně použít při financování dalšího nákupu příští rok pro dalších 50 tis. Kč => 10 tis. Kč dividenda + 40 tis. Kč vklad = 50 tis. Kč pro další období pro max. uznatelnou částku na daňový odečet. Děkuji
5) Viz částečně odpověď číslo 4. Pokud vložím do DIP 50 tis. Kč ročně, mohu si od daňového základu odečíst jen 48 tis. Kč ročně, nicméně vázána je v DIP celá částka (i ta, na kterou nečerpám daňový odpočet). Není tedy možné vybrat z DIP ani část majetku (viz odpověď číslo 1 – je možné jen při zrušení DIP převést majetek do jiného DIP, nicméně nezapočítává se mi pak doba trvání smlouvy – viz odpověď číslo 2). Výnosy z majetku v DIP musí zůstat v DIP a nepovažují se za vklad do DIP. Pokud tedy hodnota majetku v DIP vzroste o 10 tis. Kč (čisté dividendy) a vložíte 40 tis. Kč, budete si moci od daňového základu odečíst jen 40 tis. Kč.
Aleš Králík
Karel
Jaký máte názor na to, že u DIP není možnost určit obmyšlenou osobu, jako je tomu u jiných obdobných produktů. Opomíjí se skutečnost, že pokud zemře jeden z manželů, kteří měli děti, pak nemalou část investic určených k financování důchodu daného pozůstalého důchodce skončí formou dědictví u jejich potomků, jakožto neopomenutelných dědiců. Je to tedy jen další trestání rodičů, kteří vychovali děti a tím se posílili udržitelnost důchodového systému. Na bezdětné tento aspekt nijak nedopadá.
6) Tato otázka byla diskutována a pravděpodobně bude ještě diskutována i v rámci budoucích novel, protože snahou je mít podmínky u daňově podporovaných produktů pokud možno co nejpodobnější (při respektování odlišností daných povahou produktu). Argumenty pro a proti jsou různé, hlavním argumentem je však to, že v případě určení obmyšlené osoby není majetek součástí dědického řízení a neplatí se tak z něj odměna notáři (minimálně 2 tis. Kč, přičemž 2 % z majetku do 500 tis. Kč, 0,9 % z majetku 500 001 do 1 mil. Kč, 0,5 % z 1 000 001 do 3 mil. Kč a 0,1 % z 3 000 001 do 20 mil. Kč; z vyšších částek již odměna neplyne – toto platí pro celý zděděný majetek, nejenom pro majetek z DIP). Ve Vašem případě mi není zcela jasné, jak dochází k trestání rodičů s dětmi a jak se toto nedotýká bezdětných osob. Komu jinému chcete odkázat svůj majetek než svým potomkům (dětem)? Pokud zemře manžel, tak dědí druhý manžel a děti, a to všichni rovným dílem (čili v případě dvou dětí se dědictví dělí na třetiny). Pokud manžel sepsal závěť, tak ji mohou děti jako neopominutelní dědicové napadnout, pokud nedostanou alespoň povinný díl, kdy nezletilé děti musí dostat alespoň 3/4 toho, co jim ze zákona náleží, a zletilé děti pak alespoň 1/4 (viz § 1643 odst. 2 občanského zákoníku). Čili v uvedeném případě, pokud by šlo o 2 zletilé děti (což lze u osoby zesnulé v důchodovém věku předpokládat), lze závětí oběma dětem odkázat 1/6 (2/12) a manželce 5/6; pokud by šlo o 2 nezletilé děti, tak by měly dohromady nárok na 1/2 (2 x 3/12) dědictví a manželce by zůstala druhá polovina (nicméně to bude spíše neobvyklá situace, například pokud syn/dcera zemřel/a a nechal/a po sobě vnuky, kteří mají nárok na jeho podíl na dědictví). Kromě toho existuje institut vydědění (viz § 1646 až 1649 občanského zákoníku), pokud dědic neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi, o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Z výše uvedeného je patrno, že při 2 zletilých dětech lze manželce odkázat závětí 5/6 svého majetku (navíc manželka automaticky získá 1/2 společného jmění manželů, dědí se jen druhá část náležející zesnulému manželi, takže fakticky manželka získá 11/12 majetku a děti dohromady jen 1/12), čili rozdíl mezi určením obmyšleného a závětí není až tak velký (z hlediska podílu na dědictví). Pokud by závět nebyla vyhotovena, pak manželka získá 1/2 z titulu vypořádání společného jmění manželů a následně 1/3 z druhé poloviny (čili 1/6), dohromady tak získá 2/3 (4/6) a děti pak zbylou 1/3 (2 x 1/6).
Aleš Králík
Jan
Dobrý den, může firma přispět na DIP i pracovníkům na DPP ? Děkuji.
7) Ano, lze přispívat na DIP i pracovníkům na DPP. Příspěvek zaměstnavatele do DIP je do zákonem stanoveného limitu 50 tis. Kč od daně z příjmů fyzických osob u zaměstnance osvobozen a zaměstnavatel si jej může započíst jako daňově uznatelný náklad podle § 24 odst. 1 písm. j) bodu 4 zákona o daních z příjmů, pokud to vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.
Aleš Králík
Jirka
Mohu převést prostředky z mého důchodového spoření na DIP? Pokud ano, jaký to bude mít vliv na možnost čerpat tyto prostředky?
8) Ano, teoreticky je to možné (máte pravděpodobně na mysli penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření). Nicméně je potřeba počítat s tím, jak jsou nastaveny podmínky u těchto produktů. Ty jsou vázány na dosažení věku 60 let a trvání smlouvy (spořící doby) 5 let (pro nové smlouvy 10 let). Pokud nebudou tyto podmínky splněny a dojde k vyplacení prostředků (formou odbytného), vznikne povinnost vrátit státní příspěvky (případně vrátit daňové zvýhodnění, bylo-li čerpáno). S těmito prostředky pak lze volně nakládat, lze je například vložit do DIP, nicméně pokud budou představovat částku vyšší než 48 tis. Kč, bude možno si od základu daně odečíst jen 48 tis. Kč a současně budou v DIP vázány všechny prostředky (tedy i ty, které tuto částku převyšují). Daňová podpora je zachována jen v případě převodu prostředků z transformovaného fondu do účastnického fondu, při převodu mezi účastnickými fondy, při převodu mezi životními pojištěními (pokud původní životní pojištění zanikne) nebo při převodu z DIP do DIP, pokud původní DIP zanikne. Jiné převody se považují za vyvedení prostředků z daňově podporovaného produktu spoření na stáří a mají daňové dopady.
Aleš Králík
Jakub S.
Jak se prosím DIP dědí (před i po splnění podmínek 60/10let), jaké jsou případné daňové důsledky? Díky.
9) Obecně platí, že bezúplatné příjmy z dědění a z odkazu jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny – viz § 4a písm. a) zákona o daních z příjmů. Pokud tedy dojde k úmrtí po splnění podmínek 60 let věku a 10 let trvání smlouvy, nemá úmrtí poplatníka ve vztahu k dlouhodobému investičnímu produktu žádné daňové dopady. Dopady nemá úmrtí ani před splněním těchto podmínek, protože § 15b odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů upravuje, že o daňově podporovaný produkt spoření na stáří ve formě dlouhodobého investičního produktu se jedná i tehdy, pokud je umožněno odepsání majetku z tohoto produktu ve prospěch jiného poplatníka než toho, který produkt sjednal, a to v případě smrti poplatníka, který produkt sjednal. V návaznosti na to je pak v § 15b odst. 4 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů uvedena výjimka z navrácení daňové podpory produktu spoření na stáří, nastane-li smrt poplatníka, který produkt sjednal a k odepsání majetku z tohoto produktu dojde ve prospěch jiného poplatníka než toho, který produkt sjednal. Ohledně dědění viz též odpověď číslo 6 výše.
Aleš Králík
Jan
Dobry den, pokud jiz dnes odecitam z dani 24 tis Kc za DPS a 24 tis za zivotni pojisteni, vyrozumel jsem, ze jsem prostor pro danovy odpocet celkem 48 tis rocne, vycerpal. Ma v teto situaci DIP smysl? Investuji jinde. Dekuji.
10) Limit 48 tis. Kč odpočtu příspěvků poplatníka je společný pro všechny produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče. Pokud tedy čerpáte nezdanitelnou část základu daně v této maximální výši, nemůžete již další příspěvky na produkty spoření na stáří od základu daně odečítat. Můžete se ale rozhodnout stávající příspěvky na stávající produkty snížit nebo si je již dále od základu daně neodečítat. Investování mimo DIP je v pořádku, nicméně stát poskytuje daňovou podporu DIP kvůli tomu, aby tam byly prostředky zachovány do 60 let věku a nedošlo k jejich utracení před tímto věkem.
Aleš Králík
Otakar
Dobrý den, když jako OSVČ uplatňuji výdajový paušál, mohu využít i slevu na dani prostřednictvím DIP? Děkuji
11) Pokud se jedná o uplatnění výdajů procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje), tak ty fungují tak, že se k příjmům z činností uvedených v § 7 zákona o daních z příjmů uplatňují výdaje procentem z těchto příjmů až do zákonem stanovené výši (§ 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů). Rozdíl mezi příjmy a takto vypočtenými výdaji je základem daně, od kterého lze odečítat nezdanitelné části základu daně, tj. včetně příspěvků na daňově podporované spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče. Je však třeba odlišit jinou situaci, a to poplatníka, který platně vstoupí do paušálního režimu (§ 2a zákona o daních z příjmů) a jeho daň je rovna paušální dani (§ 7a zákona o daních z příjmů). V této situaci poplatník nevypočítává základ daně a nemůže tedy uplatnit žádné nezdanitelné části základu daně a vzhledem k tomu, že výše daně je dána přímo ze zákona paušální částkou, nelze ani uplatnit slevy na dani.
Aleš Králík
Irena K.
1. Zajímá mne, co se bude dít, pokud peníze z DIPu vyberu předčasně? Co bude s penězi, které jsem vložila a které jsem vydělala? Jaké mi hrozí sankce? 2. Pokud si DIP pořídím v 60 letech, je možné např. v 65 přestat investovat další peníze a jen počkat na splnění podmínky 10 let investování resp. 5 let spořit a 5 let pouze zhodnocovat v produktech DIP a následně vybrat? 3. Jak je to v případě, že majitel DIP zemře? 4. Jak se přistupuje k nezainvestovaným penězům na peněžním účtu v rámci DIP?
12) K bodu 1: Viz odpověď číslo 1. Částky, které jste si odečetla od základu daně v posledních 10 kalendářních letech budou Vaším příjmem, ze kterého odvedete daň. Zhodnocení vložených prostředků nehraje roli. K bodu 2: Ano, to je možné. Obdobně by toto fungovalo, pokud byste smlouvu o DIP uzavřela v 50 letech či později. K bodu 3: Viz odpovědi číslo 6 a 9. Majetek v DIP se stane součástí dědictví (po vypořádání společného jmění manželů), a to bez daňových dopadů. K bodu 4: Součástí majetku v DIP mohou být i peníze (například i ve formě termínovaných vkladů či spořících účtů). Nezainvestované peníze jsou tedy součástí majetku v DIP a nesmí z něj být vyvedeny. To platí i pro výnosy z majetku v DIP (dividendy, úroky) – viz odpovědi číslo 4 a 5.
Aleš Králík
Irena K.
Mohu si na DIP tzn. předplatit? Tj. vložím násobky 48 tisíc a počítá se mi úspora v počtu násobků roků? Děkuji.
13) Ne, DIP si nelze předplatit. Lze si ale představit dohodu s poskytovatelem DIP, že u něj bude složena vyšší částka, kterou bude postupně převádět do DIP (a mezitím ji bude spravovat mimo režim DIP). Obdobnou službu nabízí některé penzijní společnosti ve vztahu k DPS/PP, kdy je nutno k získání státního příspěvku ukládat peníze každý měsíc, nicméně lze si je u penzijní společnosti "předplatit". Každý rok si lze ale od základu daně odečíst jen 48 tis. Kč. Pokud vložím do DIP vyšší částku, nemohu si ji od základu daně odečíst (nad limit 48 tis. Kč) a přitom bude muset zůstat součástí DIP celou dobu, než budou splněny podmínky 60 a 10 let (jinak dojde k porušení podmínek daňové podpory s důsledky popsanými výše, např. u odpovědi číslo 1).
Aleš Králík
Filip Wilczek
Dobrý den, je možnost přesunout doplňkové penzijní připojištění do nového produktu (DIP) bez jakýchkoliv sankcí? Děkuji
14) Viz odpověď číslo 8.
Aleš Králík
Michala
Dobrý den, může si DIP sjednat cizinec s trvalým pobytem, zaměstnaný v ČR, platí si odvody a daně v ČR (daňový rezident v ČR)? Děkuji.
Ano, pokud má cizinec příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob v ČR, může uplatnit i položky snižující základ daně. Vzhledem k tomu, že je současně uvedeno, že se jedná o zaměstnance, lze doplnit, že by při splnění zákonných podmínek přicházelo do úvahy i případné daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele podle § 6 odst. 9 písm. m) zákona o daních z příjmů, pokud by ho zaměstnavatel poskytl.
Aleš Králík

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist